Disclaimer

1 Aansprakelijkheid

1.1 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze Website en de aangeboden producten, diensten en software, kan Amstel niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. Amstel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de Website of ter beschikking gestelde programmatuur, apps, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via deze Website.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Amstel gelden eveneens voor alle door Amstel ingeschakelde hulppersonen en derden.

1.2 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Amstel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

1.3 Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website en eventuele bestanden die via de Website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

1.4 Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

2 Vrijwaring

2.1 Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u Amstel van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.